Podmínky ochrany osobních údajů

Bezpečnost nakupování/ ochrana osobních dat

Naše společnost klade velký důraz na ochranu osobních dat. Vaše osobní údaje jsou chráněny.

Vaše osobní údaje používáme pro komunikaci, zpracování dotazů, objednávek a pro marketingové účely. V rámci zpracování objednávky jsou údaje předány třetím stranám (zejména dopravcům, poskytovatelům bankovních služeb) a jsou i nadále považovány za důvěrné.

Osobní data v žádném případě třetí straně neprodáváme ani jinak neposkytujeme ke komerčnímu využití.

Naše firma klade velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Zpracováváme veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Zpracování je prováděno férově, korektně a transparentně. Informace o zpracování poskytované subjektu jsou zřetelné, jednoznačné a srozumitelné, v rozsahu odpovídajícímu konkrétní situaci.

Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru
V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude společnost Jan Popelář (dále jen www.extrapet.cz) za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník společnosti www.extrapet.cz rovněž své další údaje (jméno, příjmení), bude společnost www.extrapet.cz za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost www.extrapet.cz sama.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti www.extrapneu.cz, tak také zasláním e-mailu na adresu info@extrapneu.cz. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti www.extrapet.cz možné. 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

V případě nákupu zboží v na www.extrapet.cz bude společnost www.extrapet.cz zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost www.extrapet.cz provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.

Společnost www.extrapet.cz bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost www.extrapet.cz provádět sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost www.extrapet.cz osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

E-mailové adresy zákazníků, kteří nakoupí na e-shopu společnosti www.extrapet.cz, zpracovává společnost www.extrapet.cz dále za účelem ověření spokojenosti zákazníků s nákupem. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti www.extrapet.cz spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu nákupu od zákazníků a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu.

Zpětnou vazbu bude společnost www.extrapet.cz zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků tak, že na tyto e-mailové adresy bude v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem nákupu na e-shopu společnosti www.extrapet.cz. Zaslaný dotazník tak představuje obchodní sdělení ve smyslu citovaného zákona. Dotazník bude v souvislosti s příslušným nákupem na e-shopu společnosti www.extrapet.cz zaslán zákazníkům vždy jednou.

Společnost www.extrapet.cz bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sama, příp. prostřednictvím smluvně zavázané třetí osoby. V případě služby Ověřeno zákazníky je touto třetí osobou společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727.

Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu
V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na www.extrapneu.cz bude společnost www.extrapet.cz zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, které uvede v e-mailové adrese info@extrapneu.cz. Tyto poskytnuté osobní údaje bude společnost www.extrapet.cz zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů www.extrapet.cz), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací
Firma www.extrapet.cz si velmi váží svých zákazníků, a proto reaguje na jejich podněty. Zákazníci a další osoby se na společnost www.extrapet.cz mohou obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti www.extrapet.cz bude společnost www.extrapet.cz zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost www.extrapet.cz zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti www.extrapneu.cz). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti www.extrapet.cz dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost www.extrapet.cz nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

Pokud bude prostřednictvím vybraných informačních kanálů (telefon, e-mail, poštovní služba) společnosti www.extrapet.cz uplatněna reklamace výrobku, bude společnost www.extrapet.cz zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti www.extrapneu.cz, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost www.extrapet.cz osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti www.extrapet.cz reklamaci vyřídit.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost www.extrapet.cz sama. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost www.extrapet.cz oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost www.extrapet.cz takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká. Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti www.extrapet.cz prostřednictvím e-mailové adresy info@extrapet.cz

Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů
Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

Extrapet.cz - Jan Popelář

IČO: 66449197
sídlo: Praha 6, Tychonova 297/22, PSČ 160 00

Tel.: +420 235 300 376

Subjekty se mohou obracet se svými dotazy, podněty či při uplatnění svých práv, a to prostřednictvím e-mailové adresy info@extrapet.cz.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 22. 5. 2018.